Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku Bursztynek


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/378/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2022r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat, opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi wysokość 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym z zaokrągleniem do pełnego złotego w górę. Rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny są uprawnione do zwolnienia w części z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10% miesięcznej opłaty. W okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. opłata za pobyt dziecka  w żłobku wynosi 648,00 zł miesięcznie Opłata za pobyt w żłobku jest opłatą stałą, miesięczną, niezależną od obecności dziecka w żłobku.

Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 13,50 zł dziennie. W ramach wyżywienia dzieci otrzymują cztery posiłki dziennie tj. śniadanie godz. 9.00, zupa godz. 11.00, drugie danie godz. 13.30 i podwieczorek o godz. 15.00. Wyżywienie w żłobku musi opierać się na najwyższej jakości produktach spożywczych i ich różnorodności oraz musi być zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygło w Warszawie. Opłata ta jest opłatą proporcjonalnie obniżaną za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka w żłobku (zgłoszona nieobecność to taka, która jest zgłoszona najpóźniej do godz. 8.00 rano pierwszego dnia nieobecności dziecka w żłobku.

Uchwała opłata za pobyt dziecka w żłobku