Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

O nas


Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie rozpoczął działalność 01 lutego 2019 roku w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski” realizowanego od 01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Żłobek dysponuje 47 miejscami w trzech grupach: Biedroneczek. Pszczółek i Sówek Mądrych Główek. Żłobek jest czynny przez dwanaście miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat.

Budynek żłobka jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, dojazd jest z poziomu terenu, a pomieszczenia są wyposażone w łazienki dla niepełnosprawnych. Dotarcie na pierwsze piętro umożliwia zamontowana w budynku winda. Żłobek posiada stronę internetową – www.zlobekbursztynek.pl oraz konto na stronie Facebook na której umieszczane są relacje z codziennych zajęć z dziećmi. W żłobku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

W Żłobku Bursztynek dbamy o dobrą atmosferę współpracy z rodzicami, dlatego dyrektor żłobka regularnie organizuje spotkania z rodzicami m.in. w formie zebrań ogólnych, zebrań z radą rodziców żłobka jak również w formie innych okazjonalnych spotkań jak np. otwarte zajęcia adaptacyjne.
Od 2019 roku w żłobku funkcjonuje rada rodziców, która aktywnie włącza się w życie żłobkowe finansując m.in. prezenty mikołajkowe i zajączkowe dla dzieci, z okazji dnia chłopaka, dziewczynki lub na zakończenie pobytu w żłobku.

REKRUTACJA

Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Rekrutacja dzieci do żłobka ma charakter ciągły i na wolne miejsca w żłobku trwa przez cały rok. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiada komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora żłobka. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do żłobka określa Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej żłobka. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia, a nie ukończyły 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. Warunkami premiującymi przyjęcie dziecka do żłobka są:

  • Rodzic/opiekun prawny zamieszkujący na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz będący podatnikiem podatku w gminie Aleksandrów Kujawski.
  • Rodzic/opiekun prawny powracający do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim
  • Niepełnosprawność dziecka zgłaszanego do żłobka,
  • Wielodzietność rodziny
  • Rodzic/opiekun prawny kontynuujący zatrudnienie tj. pracujący, włącznie
    z rodzicami/opiekunami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Podstawą działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w żłobku Bursztynek są bliskie relacje opiekunek z dziećmi oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci. Każde dziecko uczęszczające do żłobka Bursztynek ma stworzone warunki do angażowania się w interesujące je działania, zabawy, które pozwalają na kreatywne odkrywanie i poznawanie otaczającego je świata. Zajęcia dla dzieci odbywają się na podstawie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych oraz kalendarza świąt nietypowych. 

AnimacjePOP