Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Strefa Rodzica


INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni, w związku ze zmianami w opłatach przypominam i informuję, że od 01 marca 2021 roku wprowadzono w żłobku następujące opłaty: 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 300 zł miesięcznie. Rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny są uprawnione do zwolnienia w części z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10% miesięcznej opłaty. W celu skorzystania z ulgi Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia do dyrektora żłobka Karty Dużej Rodziny celem dołączenia kserokopii takiej karty do dokumentacji. Opłata za pobyt w żłobku jest opłatą stałą, miesięczną, niezależną od obecności dziecka w żłobku płatną do 10.dnia każdego miesiąca z góry na następujący numer konta:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026          Tytuł przelewu: Żłobek Bursztynek opłata za pobyt imię i nazwisko dziecka
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 8,91 zł dziennie (kwota z rozstrzygnięcia przetargowego) Opłata ta jest opłatą proporcjonalnie obniżaną za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka w żłobku (zgłoszona nieobecność to taka, która jest zgłoszona najpóźniej do 8.00 rano pierwszego dnia nieobecności dziecka w żłobku.

Opóźnienia w opłacie przekraczające 30 dni będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka. Jednocześnie przypominamy, że skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku uregulowania zaległych opłat.