Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie do żłobka


Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada wsparcie również dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym w postaci dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie uczęszczające do żłobka,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia jeżeli uczęszcza do żłobka

WAŻNE. Wniosek o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku składa rodzic/opiekun prawny dziecka ale kwota dofinansowania (400 zł) przekazywana jest przez ZUS bezpośrednio na rachunek bankowy organu prowadzącego żłobek (gminy). To istotna różnica, gdyż w przypadku kapitału opiekuńczego pieniądze (500 zł lub 1000 zł miesięcznie) przelewane są przez ZUS bezpośrednio na konto rodzica/opiekuna prawnego (wnioskodawcy).

O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Jednak ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r. lub kolejnego miesiąca, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}